املاک مسلوب المنفعه

توصيف واژه: 
املاک مسلوب المنفعه املاکی می‌باشد که عوایدی برای مالک حاصل ننماید...