جزای نقدی نسبی

توصيف واژه: 
جزای نقدی نسبی آن است که میزان آن براساس واحد یا مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد.