حبس با اعمال شاقه

توصيف واژه: 
اعمال شاقه محکومین به حبس با مشقت باید راجع به امور عام‌المنفعه باشد.