شاخه قطور

توصيف واژه: 
شاخه‌ای است که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتی‌متر باشد.