شرط صفت

توصيف واژه: 
شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله