طبقه ضعیف

توصيف واژه: 
طبقه‌ای است که مقاومت جانبی آن نسبت به طبقه بالای آن کم‌تر از ۸۰ درصد باشد