طبقه نرم

توصيف واژه: 
طبقه‌ای است که سختی جانبی آن کم‌تر از ۷۰ درصد سختی جانبی طبقه روی خود یا کم‌تر از ۸۰ درصد متوسط سختی‌های سه طبقه روی خود اوست.