طرح‌ها و لوایح فوری

توصيف واژه: 
طرح‌ها و لوایح فوری عبارتند از یک فوریتی، دو فوریتی و سه فوریتی