طرح عمرانی انتفاعی

توصيف واژه: 
طرح عمرانی انتفاعی- منظور طرحی است که در مدت معقولی پس از شروع به بهره‌برداری علاوه بر تأمین هزینه‌های جاری و استهلاک سرمایه سود متناسبی به تبعیت از سیاست دولت را نیز عاید نماید.