طرح مرتع‌داری

توصيف واژه: 
عبارت از طرحی است که به منظور بهره‌برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود.