طفل

توصيف واژه: 
منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.