طلاق باین

توصيف واژه: 
در طلاق باین برای شوهر حق رجوع نیست.