طلاق رجعی

توصيف واژه: 
در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده حق رجوع است.