غیر رشید

توصيف واژه: 
غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد.