فرض (سدس ترکه)

توصيف واژه: 
فرض سه وارث سدس ترکه است پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد.