قاب خمشی

توصيف واژه: 
قابی است که در آن رفتار اعضا و اتصالات عمدتاً خمشی باشد.