قدرت خروجی فرستنده رادیو

توصيف واژه: 
قدرت خروجی فرستنده رادیویی عبارت است از قدرت خروجی فرستنده که به صورت (PDAK MIVEIOP IOWER‏) PEP به آنتن دستگاه اعمال می‌شود.