قذف

توصيف واژه: 
قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری.