قرابت

توصيف واژه: 
قرابت بر دو قسم است قرابت نسبی و قرابت سببی.