قرارداد باربری

توصيف واژه: 
قرارداد باربری فقط قراردادی است که براساس بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری‌که برای حمل و نقل‌کالا از طریق دریا است منعقد شود و نیز هر بارنامه دریایی یا اسناد مشابه دیگری که به استناد قرارداد اجاره کشتی رابطه بین متصدی باربری و دارنده بارنامه یا سند مذکور را از زمان صدور تعیین نماید قرارداد باربری تلقی می‌گردد.