قرارداد کار

توصيف واژه: 
قراردادکار عبارت است از قراردادکتبی یا شفاهی‌که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.