قصاص

توصيف واژه: 
قصاص،کیفری است‌که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد.