قصاص

توصيف واژه: 
قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد.