قصور

توصيف واژه: 
عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در اجرای وظایف اداری.