قصور

توصيف واژه: 
قصور عبارت است از کوتاهی غیرعمدی در اجرای وظایف اداری.