قیمت‌ عادله‌ کالاها

توصيف واژه: 
قیمت عادله‌عبارت‌است از قیمت‌تمام‌شده برای واردکنندگان به علاوه منافع متعارفی.