قیمت مدعی‌به

توصيف واژه: 
قیمت مدعی به مبلغی است‌که در‌عرضحال قید شده است.