قیمت واقعی‌خدمات

توصيف واژه: 
عبارت است از قیمت ‌تمام‌شده خدمات به اضافه سود سرمایه (دارایی‌های‌ثابت) در بخش دولتی سود سرمایه (دارایی‌های ثابت) و استهلاک منظور نخواهد شد.