قیمت ورودی

توصيف واژه: 
قیمت ورودی عبارت است از قیمت خرید و خرج جنس تا دفتر ورود به اضـافه حقـوق گمـرکی و عــوارض دیگری که توسط گمرک مأخوذ می‌گردد.