لازم‌الاجرا شدن قوانین

توصيف واژه: 
قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسرکشور لازم‌الاجراست مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.