لایحه قانونی

توصيف واژه: 
لوایح قانونی که از طرف دولت به مجلس پیشنهاد می‌شود باید ۱- دارای موضوع و عنوان مشخص باشد. ۲- دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه لایحه به وضوح درج شود. ۳- دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه باشد.