لواط

توصيف واژه: 
لواط وطی انسان مذکر است چه به صورت دخول باشد یا تفخیذ.