لوایح‌ یک فوری

توصيف واژه: 
لوایح و طرح‌های یک فوریتی‌‌آن است که پس از تصویب فوریت به کمیسیون ارجاع می‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد.