لیتوگرافی و گراورسازی

توصيف واژه: 
لیتوگرافی و گراورسازی کارگاهی است که در آن انواع فیلم، بلیت، کلیشه و گراور تهیه و ساخته می‌شود.