کارشناس رسمی

توصيف واژه: 
شرایط کارشناس رسمی از قرار زیر است: ۱- داشتن تخصص کامل در علم یا فنی که داوطلب کارشناسی در آن هستند. ۲- داشتن بیش از ۲۵ سال. ۳- عدم شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون. ۴- نبودن تحت ولایت و قیمومت. ۵- عدم محکومیت به جنایت و محکومیت به جنحه که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی بوده و یا مستلزم محرومیت از شغلی است که تخصص در آن دارند و همچنین عدم محکومیت به کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و ورشکستگی به تقلب و جنحه‌های مذکور در این قانون. ۶- عدم محکومیت به انفصال ابد از خدمات دولتی