آزمون شفاهی اختبار - آیین دادرسی مدنی

تاریخ آزمون شفاهی اختبار درس آیین دادرسی مدنی به شرح ذیل می باشد:

چهارشنبه 25/11/1396     ساعت 9 صبح                             آزمون شفاهی آیین دادرسی مدنی

 

کارآموزان محترم مکلفند در روز آزمون در محل کانون حاضر شده و در آزمون شرکت نمایند. عدم حضور به منزله انصراف تلقی و نمره ای منظور نخواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: