آزمون شفاهی اختبار : درس حقوق تجارت

*آزمون شفاهی درس آیین حقوق تجارت سه شنبه 20/3/1399 ساعت 9:30صبح برگزار می گردد.(برای هر دو گروه)

 

کارآموزان محترم مکلفند در روز آزمون در محل کانون حاضر شده و در آزمون شرکت نمایند. عدم حضور به منزله انصراف تلقی و نمره ای منظور نخواهد شد.

 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: