آزمون شفاهی اختبار درس حقوق ثبت و امورحسبی

آزمون شفاهی اختبار درس حقوق ثبت و امور حسبی به شرح ذیل برگزار می گردد:
پنج شنبه ۲۲/۳/۱۳۹۹ساعت ۹:۳۰صبح : گروه 1
شنبه ۲۴/۳/۱۳۹۹ ساعت ۹:۳۰ صبح : گروه 2
کارآموزان محترم مکلفند در روز آزمون در محل کانون حاضر شده و در آزمون شرکت نمایند. عدم حضور به منزله انصراف تلقی و نمره ای منظور نخواهد شد.
ضمنا کارآموزان محترم موظفند فقط در گروه خود شرکت نموده و هرگونه جابجایی به منزله غیبت محسوب می گردد.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: