آزمون شفاهی اختبار: دروس آیین دادرسی کیفری و حقوق ثبت و امور حسبی

*آزمون شفاهی درس آیین دادرسی کیفری چهارشنبه 7/12/1398 ساعت 10صبح برگزار می گردد.

 

* آزمون شفاهی درس حقوق ثبت و امور حسبی در روز پنج شنبه 8/12/1398 به شرح ذیل برگزار می گردد:

پنجشنبه 8/12/1398 ساعت 10 صبح : گروه 1

پنجشنبه 8/12/1398 ساعت 15(3بعد از ظهر) : گروه 2

کارآموزان محترم مکلفند در روز آزمون در محل کانون حاضر شده و در آزمون شرکت نمایند. عدم حضور به منزله انصراف تلقی و نمره ای منظور نخواهد شد.

ضمنا تاریخ آزمون شفاهی سایر دروس متعاقبا اعلام می شود.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: