آگهی انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

آگهی انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

بسمه تعالی
نظر به اینکه هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم در حال تشکیل است، لذا بدینوسیله از وکلای پایه یک دادگستری که محل اشتغال آنان کانون وکلای دادگستری استان قم می باشد دعوت بعمل می آید، چنانچه واجد شرایط مقرر در ماده ۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1333 با رعایت ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 19/1/1376 می باشند و داوطلب عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم هستند، تقاضای خود را شخصا از تاریخ 25/11/1399 لغایت پايان وقت اداری (ساعت 13) مورخ 30/11/1399 به دفتر هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم واقع در قم - خیابان شهید لواسانی(ساحلی) – نبش کوی21 – پ 195 ارائه نمایند. همراه داشتن اصل پروانه وکالت تمدید شده و دو قطعه عکس جديد الزامی است. ضمنا مهلت تعیین شده به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.
هیات نظارت بر انتخابات هشتمين دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: