اسامی کارآموزانی که می توانند در اختبار شرکت کنند

 کارآموزانی که مدارک آن ها تایید و می توانند در آزمون اختبار شرکت نمایند به شرح ذیل می باشند:

مجید صفرلو ، محمدرضا دانش ، سیدعلیرضا موسوی، کوثر القبانچی ، موسوی خالکیاسری ، رضا محمدرضایی، لیلا خداپرست، نرگش کفاش، سیده مریم منفرد، محمد نیازی، فرشته اعرابی، سیدعلی طالبی، محمدمهدی یوسفی، مهدی فعلی، محمد آریس، علیرضا نصرتی، مهدی همتی، روح اله شمشیری، محمدرضا فلاح زاده، زهرا دادگر ، محمد براتی ، رضا شکری، محمد ضیائی، روح اله میرغنی

 

کارآموزانی که به صورت مشروط می توانند در آزمون شرکت نمایند:

حسن کاظمی ، محمد صفری ، سیدموید شریفی آل هاشم ، رسول دلاور

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: