اطلاعیه: کارآموزان محترم وکالت 97

کارآموزان محترم ورودی 97 که پروانه کارآموزی وکالت آن ها صادر گردیده است جهت فعال شدن اعتبار پروانه کارآموزی در سامانه قوه قضائیه می بایست با مراجعه به دفاتر خدمات قضائی نسبت به ابطال تمبر صدور پروانه اقدام نمایند. بدیهی است پروانه هر کارآموز 45 روز بعد از تاریخ صدور و پس از ابطال تمبر فعال می گردد.

ضمنا به دفاتر خدمات قضائی متذکر شوید که تاریخ تمبر مذکور بایستی تا 30/8/1398 باشد.

 

قابل ذکر است برای جلوگیری از بروز هر گونه مشکل کارآموزان محترم طبق جدول زمانبندی ذیل به دفاتر خدمات قضائی مراجعه نمایند:

 

 

فایل ضمیمه: 

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: