اطلاعیه

برابر مصوبه مورخ 7/2/1396 هیات مدیره ششم کانون وکلای استان قم مقرر گردید کلیه همکاران محترمی که تمایل به همکاری در بخش های مختلف کانون دارند ظرف ده روز از تاریخ مصوبه، پیشنهادات خود را با تکمیل فرم مخصوص به دفتر ریاست کانون قم تحویل نمایند.

موارد پیشنهادی شامل دادگاه و دادسرای انتظامی و کمیسیون های مختلف که در سایت کانون از آن ها نام برده شده و همچنین عضویت در هیات امناء داوری و عضویت در کمیسیون داوری کانون می باشد. بدیهی است هیات مدیره با بررسی پیشنهادها و شرایط و مقررات قانونی به انتخاب اصلح از میان همکاران و داوطلبان ارجمند خواهد پرداخت.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:

CAPTCHA ی تصویری