اظهار نظر در خصوص الزامی شدن دخالت وکیل در دعاوی

خواهشمند است همکاران گرامی تا پایان دیماه دیدگاه های خود را به کانون ارائه نمایند.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: