تاریخ برگزاری آزمون شفاهی اختبار - دروس آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و حقوق مدنی

تاریخ آزمون شفاهی اختبار دروس آیین دادرسی کیفری ، حقوق تجارت و حقوق مدنی به شرح ذیل می باشد:

دو شنبه 16/11/1396 ساعت 9 صبح                            آزمون شفاهی آیین دادرسی کیفری

چهارشنبه 18/11/1396 ساعت 14(2بعدازظهر)                     آزمون شفاهی حقوق تجارت

پنج شنبه 19/11/1396 ساعت 9صبح                                   آزمون شفاهی حقوق مدنی

کارآموزان محترم مکلفند در روز آزمون در محل کانون حاضر شده و در آزمون شرکت نمایند. عدم حضور به منزله انصراف تلقی و نمره ای منظور نخواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: