تاریخ برگزاری آزمون شفاهی اختبار - دروس حقوق ثبت و امور حسبی و حقوق جزا

تاریخ آزمون شفاهی اختبار دروس حقوق ثبت و امور حسبی و حقوق جزا به شرح ذیل می باشد:

سه شنبه 10/11/1396 ساعت 9 صبح                  آزمون شفاهی حقوق ثبت و امور حسبی

جمعه 13/11/1396 ساعت 9 صبح                      آزمون شفاهی حقوق جزا

کارآموزان محترم مکلفند در روز آزمون در محل کانون حاضر شده و در آزمون شرکت نمایند. عدم حضور به منزله انصراف تلقی و نمره ای منظور نخواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: