تسلیت

کانون وکلای دادگستری استان قم مراتب همدردی تاسف و تالم خود را به بازماندگان و اسیب دیدگان زلزله اخیر واقعه در غرب کشور ،اعلام و از خداوند متعال برای درگذشتگان طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر جزیل مسالت مینماید.
امید است با بهبود شرایط معیشت و مسکن هموطنان شاهد کمترین خسارت و تلفات در چنین حوادثی باشیم.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: