تعیین حد نصاب دو میلیارد ریالی برای کارآموزان وکالت

بنا به مصوبه مورخ 13/6/1396 هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان قم ماده 36 آیین نامه شرح وظایف کارآموزی در خصوص حد نصاب مالی مداخله کارآموزان در پرونده های حقوقی تا مبلغ دو میلیارد ریال اصلاح گردیده است.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات:

CAPTCHA ی تصویری