جلسه عمومی کانون وکلای دادگستری قم

جلسه عمومی کانون وکلای دادگستری قم
پیرو‌ مصوبه ی زبان مدیره ششم مبنی بر تشکیل جلسات عمومی دوره ای جهت ارائه ی گزارش عملکرد هیات مدیره و بازرس کانون، بدینوسیله از تمامی همکاران عضو کانون دعوت میگردد تا در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۰/۲۵ ساعت ۱۶ ،جهت انجام این مهم، به طبقه ی همکف هتل وتوس تشریف فرما شوند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری قم

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: