جلسه ی توجیهی کارآموزان ورودی 97

جلسه ی توجیهی کارآموزان محترم ورودی 97 که پروانه کارآموزی آن ها در تاریخ های 22/4/98 و 26/4/98 صادر گردیده است روز پنج شنبه 3/5/1398 ساعت 10 صبح با موضوع تخلفات انتظامی برگزار می گردد.

* حضور کارآموزان مذکور الزامی است.

افزودن دیدگاه جدید

پرسش امنیتی

پرسش امنیتی جهت جلوگیری از تکمیل فرم توسط ربات: